Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019

Texty pro neděli 3. března 2019 – poslední neděle po Zjevení

První čtení: Exodus 34, 29-35

Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

 

            Hospodine, děkujeme za smlouvu vytesanou do kamene, děkujeme za smlouvu vepsanou do našich srdcí.

            Víra nám ukazuje, že bychom i my měli zářit, být proměněni setkáváním s Tebou.

            Prosíme za dar proměny našich tváří, ať ustupují naše chmury a druhým přinášíme světlo.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019“

Važme si manželských svazků

Jistě jste již slyšeli desítky vtipů o manželství, které nás krátkodobě pobavily. Ale vážně, odborníci i většina z nás (tiše) uznává, že pro výchovu dětí a často pro každého z nás není lepší komunity, než je právě rodina. Proto přece máme tak rádi děti, manželky a manžele, rodiče a sourozence. Na podporu rodin stanovilo valné shromáždění OSN Mezinárodní den rodiny (každoročně na 15. května) a na to navázaly oslavy Národního dne manželství, pro které bylo vybráno rozmezí 8. až 14. února.

Hradecký sbor Církve československé husitské oslavil svátek manželství v neděli 10. února. Pro tuto příležitost pozvali vynikající varhanici Jiřinu Dvořákovou – Marešovou, účastnici mnoha mezinárodních varhanních festivalů. Vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. Tůmy. Absolvovala i stáž na Hochschule v Hamburku. R. 2004 se stala finalistkou mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a r. 2006 semifinalistkou interpretační soutěže Pražské jaro.

Pokračovat ve čtení „Važme si manželských svazků“

Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019

Texty pro neděli 24. února 2019 – 7. neděle po Zjevení

 První čtení: Genesis 45, 3-8.15

Josef řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.

 

            Bratře Ježíši, poslali jsme Tě na kříž, ale Bůh Otec Tě vzkřísil z mrtvých.

            Tak jako kdysi Josefovi bratři, také i my v tichém úžasu stojíme před Tebou, Bratře.

            Děkujeme za lásku Tvou i našeho Otce, děkujeme, že nás přijímáš a prosíme, přemáhej stále náš strach i rozpaky života.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019“

Fond rozvoje – výzva

Královéhradecká diecéze CČSH vyhlašuje výzvu v rámci Fondu rozvoje na: Diakonické a sociální dílo církve – práci se sociálně znevýhodněnými skupinami, rozvoj a podporu osob v tomto díle působících.

Termín vyhlášení: 30. 1. 2019
Příjem žádostí: 1. 2. – 28. 2. 2019
Usnesení DR o příspěvku: 16. dubna 2019
Čerpání: 1. 1. – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

Pokračovat ve čtení „Fond rozvoje – výzva“

Známé svatební melodie zněly v Ambroži

Jiřinka Dvořáková-Marešová, která dovedla v neděli 10. února v Den manželství krásně propojit známé svatební melodie s písněmi z Taizé nebo s melodií Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z pohádky Tři oříšky pro Popelku… koncert prokládala sestra farářka Františka Klásková biblickými texty, bratr biskup Pavel Pechanec slovem o lásce a životě. Na závěr jsme prosili o požehnání pro všechny manželské páry i za ty, které už mezi námi nejsou… jen z víry a naděje vyrůstá láska ❤️

Koncert Richarda Pachmana v Hlinsku

Srdečné pozvání do náboženské obce v Hlinsku na koncert Richarda Pachmana, který se koná 23. 2. 2019 v Husově sboru  od  17:30h. Nenechte si ujít příležitost setkat se s tak zajímavým a bezesporu výjmečným člověkem.